خانه / پزشکی / برگزاری نخستین سمپوزیوم سلولهای بنیادی وپزشکی بازساختی استان گیلان

برگزاری نخستین سمپوزیوم سلولهای بنیادی وپزشکی بازساختی استان گیلان

برگزاری اولین سمپوزیوم سلولهای بنیادی

وپزشکی بازساختی استان گیلان

شورای توسعه علوم وفناوری سلولهای بنیادی وپزشکی بازساخترئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان ازراه اندازی پیوند مغزاستخوان،برنامه ریزی پیوند قلب وریه درآینده نزدیک وبنیادعلم ودانش پرفسورسمیعی بااحداث برج تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان خبرداد

گیل آنلاین _ اولین سمپوزیوم‌ سلولهای بنیادی وپزشکی بازساختی استان گیلان صبح روزچهارشنبه۱۴آذرماه ۹۷باسخنرانی دکترشاهرخ یوسف زاده چابک رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان،دکترشادمان نعمتی معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان ودکتر مهریارحبیبی رودکنارزیست فناورپزشکی واستادتمام دانشگاه بامدعوین سخنران کشوری ومسئولان بخشهای مختلف دانشگاه ودانشکده های علوم پزشکی گیلان در سالن دانشکده پرستاری ومامایی شهررشت برگزارشد.
دکتریوسف زاده چابک رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان دراولین سمپوزیوم سلول های بنیادی وپزشکی بازساختی استان بیان کرد:طولانی ترین راه هابااولین قدم شروع میشود.برگزاری اولین سمپوزیوم نمایانگرنخستین قدم در این مسیر است.
دکتریوسف زاده تصریح کرد:درطی سالهای گذشته دغدغه دانشگاه علوم پزشکی گیلان ازبدوفعالیت معطوف به درمان بود.
وی بااشاره به اینکه مشکلات دراین حوزه پایان ناپذیرست خاطرنشان کرد:سالهای اخیردربدتربن وضعیت دانشگاه های کشورقرارداشتیم که درفقدان برنامه ریزی برای آینده دغدغه ای جزمواردمالی نداشت وبیشترین حدانتظارمدیریت مسائل روزمره بود.برای اولین بارباچشم انداز به افق ده ساله وپیش بینی جایگاه مرجعیت علمی بعنوان یکی ازمحورهای برنامه ریزیها مدنظر قرارگرفت که مستلزم حرکت درمرزهای دانش است.

گیل آنلاین ۲۳۳۴_مصاحبه دکترحسین همتی رئیس شورای عالی پیوند ازدهمین پیوندکبد دانشگاه علوم پزشکی گیلان:

دکتریوسف زاده مهمترین فعالیت متفاوت دانشگاه علوم پزشکی گیلان را نسبت به گذشته راه اندازی پیوندکبدعنوان نمود واز انجام دهمین پیوندموفق تیم پیوندکبددانشگاه علوم پزشکی گیلان درهفته اخیر خبرداد‌.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان بابیان اهمیت برنامه ریزی وفعالیت هماهنگ شده گروه های مختلف بالینی بصورت مدیریتی دربحث پیوند کبد از راه اندازی پیوندمغزاستخون درآینده نزدیک وبرنامه ریزی برای پیوندقلب وریه خبرداد.
وی تاکیدکرد:میتوان ادعانمودکه براساس توانمندیهای واقعی ومنحصربفرد وفراهم کردن زیرساخت مناسب ،تجهیزات وامکانات مختلف موجودوبرنامه ریزی برای آینده توانایی سرعت انجام فعالیت دراین حوزه میسرگردیده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان بااشاره به اینکه مهمترین دغدغه دست اندرکاران وگروه های علمی علوم‌ پایه به تبع شرائط دانشگاه آموزش وپرکردن واحدهای آموزشی وپاسخگویی به آموزش دانشجویان بود تصریح کرد:برخی مسائل سائنس وپایه های اساسی علم است که دراین حوزه کمتر موردتوجه قرارداشت.نمیتوان به بحث علم آینده ورودکرد امابه ۴محورپایه اصلی علم آینده توجه نداشت‌ براین اساس دانشگاه علوم پزشکی گیلان کاملابااشراف به این حوزه وبرپایه های علم آینده شامل مباحث سلولهای بنیادی ،ژن ،IT و ملکول درحال حرکت است.
دکتریوسف زاده دربحث ژنتیک بابیان فقدان گروه مستقل ژنتیک دردانشگاه علوم پزشکی گیلان اظهارداشت:در طول ۲سال اخیروظرف دوره کوتاه مدت رشته زیست فناوری پزشکی دردانشگاه علوم‌پزشکی گیلان راه اندازی شد وامروز کارگروه سیاستگذاری تکنولوژی نانو کشور به دانشگاه علوم پزشکی گیلان سپرده شده یعنی یکی ازمحورهاوپایه های اساسی برای سیاستگذاری دراین حوزه دانشگاه علوم پزشکی گیلان است وعلیرغم آنکه تعداد اعضاءهیئت علمی پاسخگوی فعالیتهای آموزشی نیست امامرکز تحقیقات نوروسائنس موفق به اخذموافقت اصولی شدوکارگروه ژنتیک درکنارکارگروه سلولهای بنیادی همزمان‌ باهم شکل گرفته است که امیدواریم با پتانسیل وظرفیت بالای دانشگاه علوم پزشکی گیلان دراین حوزه وبرنامه ریزی برمبنای پایه های علمی آینده به موافقت قطعی برسد.
وی بااشاره به اینکه حرکت درمرزهای دانش بامحورهای علوم پایه متحمل هزینه وامکانات بالاست اما براساس چشم اندازدانشگاه درجهت دانشگاه نسل۳پیش بینی شده ودرتمام‌ فعالیتهای دانشگاه علوم پزشکی گیلان جریان یافته است بیان کرد: ضعف به لحاظ تولید علم وجوددارد اما مهم‌ آن است که باچه برنامه ای وشتابی چه مقدارحرکت خواهیم داشت.مقالات درخاورمیانه چشمگیرست امااثرات آن درکشور وجودندارد وزمانی ثمربخش خواهدشدکه بصورت عملی وعملیاتی ورود کرد.جرات ورود یک هسته فناور کشور به این عرصه ارزشمنداست وبایداین تولیدات که میتواند بصورت استفاده عملی وعملیاتی ازسلولهای بنیادی به مرزهای دانش برسد گسترش یابد زیرا دنیادرابتداء پیمودن این راهست.مدت زمان زیادی ازجلب توجه جهان به این مقوله نگذشته است امامیتوان باحرکت دنیادرمسیرآینده پژوهی اعتمادیافت که مسیرآینده راهیست که ماامروز درحال حرکت هستیم یعنی اولین قدم درراهی که ازلحاظ علمی برای دانشگاه سرانجام متعالی خواهدداشت بنابراین رقابت ما باید باکسانیکه درآن مرزهای دانش قرارگرفته اندباشد.
دکتریوسف زاده تاکیدکرد:موانع درمسیر انگیزه بزرگتر ومسیرطولانی ترسخت تر است .باتغییرنگاه به موانع بعنوان فعالیت لذتبخش واثربخش موجب افزایش انگیزه ،شتاب وانرژی میشود.اگر در خلق چیزی که وجودندارد ودرحال ایجاداست سد ومانع نباشد باید شک کرد بویژه چنین راهی که پیموده شده نیست بنابراین نکته مهم نیازمند افرادپیشقدم وپیشرواست که باید ازظرفیتهاوپتانسیلهای لایه های مختلف آموزشی شناسایی بشوند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان سطح مقایسه باجهان را دررسیدن به مرزهای دانش حائزاهمیت برشمردوتاکیدکرد:وظیفه دانشگاه علوم پزشکی گیلان بالابردن افق دیدگاه است.
دکتریوسف زاده ازتاسیس مجتمع فناوریهای پزشکی پیشرفته خبرداد وبیان کرد:درشرائط فعلی کشور قرارداد باپیمانکارمنعقد گردیدوازسهم بودجه ملی تخصیص اعتباریافت.برج تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان باهدف ایجاد ظرفیت علمی منحصربفردازابتداءپائیزآغازشده است واوائل سال۹۸به تکمیل اسکلت بناخواهد رسید.بنیاد علم ودانش پرفسورسمیعی دربرج ۹طبقه تحقیقاتی دانشگاه دردست احداث لاکان تشکیل میشودکه یک طبقه به نوروسائنس ،ژنتیک وسلولهای بنیادی اختصاص یافته وآزمایشگاه ازلحاظ فیزیکی درحال ساخت است.هدایت حرکت وگرایش بسمت فعالیتهای زیرساختی مانندآزمایشگاه جامع مرکزی باخرید دستگاه ها توان وپتانسیل راایجادخواهدنمود تا عرصه فعالیتها گسترش یابد.Phdسلولی کاربردی ومهندسی بافت اگرامروز دردانشگاه علوم پزشکی گیلان بعنوان یکی ازفعالیتهای جدیدبین رشته ای مدنظرقرارگرفته درراستای تحقق زیرساختهای مناسب آینده درادامه توانمندیهای بالینی است که بزودی راه اندازی خواهدشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با نویدموافقت مگاهاسپیتال بیمارستان هرارتختخوابی درکنار برج تحقیقاتی دانشگاه ازسوی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور اظهارامیدواری کرد باآمادگی زیرساختها وچیدمان این پازل واره ها تامرزدانش دنیا حرکت کنیم .
دکتریوسف زاده درپایان بااطمینان ازانگیزه لازم تصریح کرد:شورونشاط ایجادخواهد شد.دکترمهریارحبیبی رودکناردبیرشورای توسعه علوم وفناوری سلولهای بنیادی وپزشکی بازساختی استان گیلان درنخستین سمپوزیم سلولهای بنیادی وپزشکی بازساختی استان گیلان به تبیین سلولهای بنیادی وکاربردآن پرداخت.
دکترحبیبی اظهارداشت:سلولهای بنیادی مادر تمام سلولهاست.
بازسازی و ترمیم بافت‌های مختلف بدن بدنبال آسیب و جراحت موثر بوده و می‌توانند به درون بافت‌های آسیب دیده‌ای که بخش عمده سلول‌های آنها از بین رفته است، پیوند زده‌شوند و جایگزین سلول‌های آسیب دیده شده و به ترمیم و رفع نقص در آن بافت بپردازندکه درعلم بین رشته ای جدید متشکل ازعلوم پایه وفنی مهندسی با توجه به نیاز، توانایی تقسیم به انواع واقسام بافتهاواندامهای بدن را درترمیم بافتهای ازبین رفته می یابند‌.
وی بااشاره به چندین محصول مبتنی برسل تراپی به جدیت درمسیرتوسعه علم وفناوری تاکید کرد وگفت:اولین گام جدی دراین راه بزرگ افزایش هوشمندانه تحقیقات است بنابراین نخستین سمپوزیوم فرصت مناسبی برای حضور۲۵سخنران از دانشمندان شناخته شده علمی واساتیدبرجسته رافراهم کرد تاازکلیه فعالین جدی در دانشگاه علوم پزشکی دعوت بعمل آید.
وی ضمن تقدیرازموسسه خیریه امید خاطرنشان کرد:باتوجه به پتانسیلهای متفاوت استان گیلان باید درراستای توسعه علم وفناوری کشورزیرساختهایی درعالیترین سطوح دانش آموزی ودانشجویی زیست بوم پزشکی دراستان ایجادگردد.
دکترحبیبی رودکنار دربحث راه اندازی CART_cell سلولهای ایمنی هوشمند علیه سرطانهاپرداخت وبیان کرد:بیوموادباپشتوانه زیست فناوری ،شیمی پلیمر ومهندسی مکانیک دراستان گیلان که پلیمرطبیعی زیست سازگاردارد باعلوم‌سلولی کاربردی درحوزه دانشکده های فناوریهای نوین قرارمیگیرند.
وی بااشاره به شکل گیری مرکزرشدهسته فناوری وبرآورد فرآورده های سلولی تصریح کرد:برای صادرات محصولات آشنایی باقوانین ومقررات کشورهای واردکننده لازم است.

گیل آنلاین ۲۳۳۴_سخنرانی دکترمهریارحبیبی:

دکترحبیبی درادامه افزود:گیلان پتانسیل تبدیل به قطب سلول درمانی کشور را دارد.علم بین رشته ای وبین بخشی باهماهنگی معاونت غذاودارو،محققین ،معاونت درمان ومعاونت توسعه وفناوری درجهت مرزهای دانش میباشد.سرمایه گذاری دراین حوزه به لحاظ اقتصادی وتکنولوژی بالا مستلزم افراد متخصص وکارآمد است.
وی بااشاره به خالق پاناسونیک که بدون نفت،گاز ومنابع زیرزمینی باتبدیل نیروی انسانی محورتوسعه به نیروی انسانی کارامدمحورتوسعه موفق به کارآفرینی جهانی شد اذعان داشت:باید تحصیلکرده متخصص وکارآمد داشته باشیم.
دکترحبیبی اظهارامیدواری کردباراه اندازی آزمایشگاه جامع بعنوان پی ریزی الگویی موفق ودستاوردی بزرگ به بخشهای دیگر منتقل گردد.

گیل آنلاین ۲۳۳۴_مصاحبه دکترمهریارحبیبی رودکنار:

گیل آنلاین ۲۳۳۴_مصاحبه دکترمهریارحبیبی رودکنار:

دکترشادمان نعمتی معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان به نقش ترویجی سلولهای بنیادی وپزشکی بازساختی استان گیلان اشاره نمود وبیان کرد:درراستای آشنایی وشناخت دانشگاه هاوبرقراری لینک بین دانشمندان ودانش آموزان،دانشمندان پزشکی وغیرپزشکی استان ودانش آموزان ودانشجویان بابرگزاری سمپوزیوم تجارب ومفاهیم مختلف انتقال می یابد.
وی ضمن تقدیر ازرئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان اظهارداشت:دکتریوسف زاده ازپیشروهای دانشگاه بوده وپیگیرانه به فعالیت و برنامه ها پرداخته اند.شروع کار بااصل جدیت بایدبا پیشروی محکم‌ ادامه یابد‌.
دکترنعمتی بااشاره به مسئولین دانشگاه هاودانشکده هاواعضاء هیئت علمی بعنوان موتورهای اصلی محرک دانشگاه ازاولین سمپوزیوم‌سلولهای بنیادی وپزشکی بازساختی استان گیلان بعنوان یکی ازکارهای دانشگاه علوم پزشکی گیلان درراه رسیدن به دانشگاه پیشرو ودرجه یک نامبرد.

گیل آنلاین ۲۳۳۴_ نماهنگ دانشگاه علوم پزشکی گیلان دراولین سمپوزیوم سلولهای بنیادی وپزشکی بازساختی استان گیلان:

تهیه وتنظیم مهستی چلبی

درباره ی مهزاد چرمساز

مطلب پیشنهادی

امحا۴تن کالای خوراکی،آشامیدنی،آرایشی وبهداشتی تاریخ مصرف گذشته وغیرمجاز

مدیریت غذا و دارو سازمان منطقه آزاد انزلی خبر داد: امحاء ۴ تن کالای خوراکی، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *